ساعت :

12:30

تاریخ :

2 مرداد 1403

شهرداری منطقه دو بیرجند

جمع آوری نخاله ها از داخل معابر

جمع آوری نخاله ها از داخل معابر در راستای پاکسازی ، زیبا سازی و سهولت آسان تردد درمعابر شهری سطح منطقه دو