ساعت :

06:19

تاریخ :

2 تیر 1403

شهرداری منطقه دو بیرجند

از بعثت او جهان جوان شد / گیتى چو بهشت جاودان شد

این عید به اهل دین مبارک / بر جمله مسلمین مبارک .