ساعت :

06:36

تاریخ :

2 تیر 1403

شهرداری منطقه دو بیرجند

بازگشائی کوچه جماران 5

به گزارش روابط عمومی : در جهت عملیات بهسازی و مناسب سازی پل های ورودی کوچه ها وبه منظور سهولت در عبور و مرور وسایل نقلیه پل ورودی کوچه جماران 5 مورد بهره برداری قرار گرفت.