ساعت :

05:53

تاریخ :

2 تیر 1403

شهرداری منطقه دو بیرجند

آغاز عملیات بازسازی جوبه ی خیابان سید جمال الدین اسد آبادی