ساعت :

22:08

تاریخ :

10 خرداد 1403

شهرداری منطقه دو بیرجند

شروع احداث خیابان جماران حد فاصل بلوار معلم تا میدان عروج

شروع احداث آیلند خیابان جماران حد فاصله بلوار معلم تا میدان عروج با اعتبار 4/500/000/000 ریال جدول گذاری 450 مترطول وآجرکاری نما با300 متر مربع شروع گردید .