ساعت :

23:13

تاریخ :

10 خرداد 1403

شهرداری منطقه دو بیرجند

ترمیم نوار حفاری فیبر نوری خیابان توحید

ترمیم نوار حفاری فیبر نوری خیابان توحید با اعتبار 980/000/000 ریال به اتمام رسید