ساعت :

23:55

تاریخ :

9 آذر 1402

شهرداری منطقه دو بیرجند

ترمیم نوار حفاری فیبر نوری خیابان توحید

ترمیم نوار حفاری فیبر نوری خیابان توحید با اعتبار 980/000/000 ریال به اتمام رسید