ساعت :

10:56

تاریخ :

2 مرداد 1403

شهرداری منطقه دو بیرجند

حفاری و بهسازی جوبه مفتح 37 فرعی اول سمت چپ(گزارش تصویری)