ساعت :

22:03

تاریخ :

9 آذر 1402

شهرداری منطقه دو بیرجند

حفاری و بهسازی جوبه مفتح 37 فرعی اول سمت چپ(گزارش تصویری)