ساعت :

21:44

تاریخ :

10 خرداد 1403

شهرداری منطقه دو بیرجند

حفاری و احداث جوبه عرضی تقاطع خیابان نواب صفوی و خیابان مفتح(گزارش تصویری)