ساعت :

13:06

تاریخ :

2 مرداد 1403

شهرداری منطقه دو بیرجند

نوسازی و تعویض جوبه خیابان شیرین شرقی

نوسازی و تعویض جداول و کانیووی جوبه های خیابان شرین شرقی با اعتبار مبلغ 2/500/000/000 ریال با تخریب جداول قدیمی بطول 920 متر و جدول گذاری و کانیوو گذاری، هر کدام بطول 920 متر به بهره برداری رسید.