ساعت :

20:48

تاریخ :

6 فروردین 1402

شهرداری منطقه دو بیرجند

تغییر سیستم گرمایشی منطقه 2

با توجه به سرمای شدید و قطع گاز ادارات، شهرداری منطقه 2 بلافاصله اقدام به خرید مشعل جدید و تغییر سیستم گرمایشی از گاز به گازوئیل با همت واحد موتوری و خدمات شهری منطقه ظرف 24 ساعت در مورخه 1401/10/29 نسبت به پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع با توجه به تخفیفات پایان سال و حجم زیاد مراجعه کنندگان اقدام نمود.