ساعت :

21:57

تاریخ :

6 فروردین 1402

شهرداری منطقه دو بیرجند

تعویض جوبه و پیاده رو خیابان مفتح از ورودی تا کانال

تعویض جوبه و پیاده رو از ابتدای خیابان مفتح تا کانال شیرین، با هدف زیباسازی و تعریض پیاده رو به علت قدمت و خرابی جداول به همت شهرداری منطقه 2 و واحد موتوری با پروژه به طول 200 متر با اعتبار بالغ بر 5 میلیارد ریال شامل:

جدول گذاری بطول 150 متر

لوله گذاری سیمانی با دهنه 63 بطول 50 متر

موزائیک فرش پیاده رو 360 متر مربع

اجرای آبگیر درختان

تعویض و مناسب سازی پلهای معیوب و فرسوده ورودی کوچه ها