ساعت :

22:12

تاریخ :

6 فروردین 1402

شهرداری منطقه دو بیرجند

پاکسازی و جمع آوری نخاله های ورودی سید جمال الدین اسدآبادی

پاکسازی و جمع آوری نخاله های پیاده روسازی و تعویض جوبه، ورودی سید جمال الدین اسدآبادی از سمت میدان سوم مدرس