ساعت :

20:59

تاریخ :

6 فروردین 1402

شهرداری منطقه دو بیرجند

تسطیح زمین 1800 متری در خیابان طالقانی 14 به عنوان پارکینگ عمومی

تملک زمین توسط شهرداری بیرجند و واگذاری آن به عنوان پارکینگ عمومی در کوچه طالقانی 14 ضلع شمال باشگاه تختی که توسط شهرداری منطقه 2 و همت جهادی همکاران واحد خدمات شهری و موتوری شهرداری پاکسازی و تسطیح شده و تا چند روز آینده مورد استفاده عموم شهروندان قرار خواهد گرفت.