ساعت :

08:47

تاریخ :

27 فروردین 1403

شهرداری منطقه دو بیرجند

بازگشایی معبر سرو 6 در اراضی موسوی

بازگشایی معبر سرو 6 در اراضی موسوی توسط شهرداری منطقه 2 با همکاری واحد موتوری