ساعت :

21:26

تاریخ :

6 فروردین 1402

شهرداری منطقه دو بیرجند

بازگشایی معبر سرو 6 در اراضی موسوی

بازگشایی معبر سرو 6 در اراضی موسوی توسط شهرداری منطقه 2 با همکاری واحد موتوری