ساعت :

21:06

تاریخ :

6 فروردین 1402

شهرداری منطقه دو بیرجند

پاکسازی معابر اراضی موسوی

معابر اراضی موسوم به موسوی توسط واحد خدمات شهری منطقه 2 به صورت گروهی پاکسازی گردید.