ساعت :

08:27

تاریخ :

27 فروردین 1403

شهرداری منطقه دو بیرجند

پاکسازی معابر اراضی موسوی

معابر اراضی موسوم به موسوی توسط واحد خدمات شهری منطقه 2 به صورت گروهی پاکسازی گردید.