ساعت :

22:23

تاریخ :

6 فروردین 1402

شهرداری منطقه دو بیرجند

تقدیر از رانندگان

به مناسبت روز حمل و نقل و رانندگان از رانندگان شاغل در شرکت پیمانکار نقلیه شهرداری که در منطقه مشغول به کار می باشند تقدیر و تشکر گردید.