ساعت :

01:10

تاریخ :

17 آذر 1401

شهرداری منطقه دو بیرجند

بهسازی باکس فضای سبزخیابان شاهد

شروع بهسازی باکس خیابان شاهد (جلوی آموزش وپروش)