ساعت :

22:20

تاریخ :

9 آذر 1402

شهرداری منطقه دو بیرجند

بهسازی باکس فضای سبزخیابان شاهد

شروع بهسازی باکس خیابان شاهد (جلوی آموزش وپروش)