ساعت :

18:50

تاریخ :

2 مهر 1401

شهرداری منطقه دو بیرجند

بهسازی باکس فضای سبزخیابان شاهد

شروع بهسازی باکس خیابان شاهد (جلوی آموزش وپروش)