ساعت :

19:00

تاریخ :

2 مهر 1401

شهرداری منطقه دو بیرجند

تعویض سنگ های شکسته حاشیه میدان

تعویض سنگ های شکسته حاشیه میدان صنایع