ساعت :

01:21

تاریخ :

17 آذر 1401

شهرداری منطقه دو بیرجند

تعویض سنگ های شکسته حاشیه میدان

تعویض سنگ های شکسته حاشیه میدان صنایع