ساعت :

20:34

تاریخ :

2 مهر 1401

شهرداری منطقه دو بیرجند

بهسازی جوبه ها

اصلاح پل های منازل شهروندان جهت هدایت آب وبهسازی جوبه ها