ساعت :

02:59

تاریخ :

17 آذر 1401

شهرداری منطقه دو بیرجند

بهسازی جوبه ها

اصلاح پل های منازل شهروندان جهت هدایت آب وبهسازی جوبه ها