ساعت :

06:56

تاریخ :

7 خرداد 1402

شهرداری منطقه دو بیرجند

تکمیل جدول خیابان ایثارگران

پایان اجرای جدول خیابان ایثارگران وجمع آوری خاک مازاد وتسطیح خیابان با همکاری امور ماشین آلات