ساعت :

20:14

تاریخ :

2 مهر 1401

شهرداری منطقه دو بیرجند

تکمیل جدول خیابان ایثارگران

پایان اجرای جدول خیابان ایثارگران وجمع آوری خاک مازاد وتسطیح خیابان با همکاری امور ماشین آلات