ساعت :

14:45

تاریخ :

1 مهر 1402

شهرداری منطقه دو بیرجند

برگزاری جلسه هم اندیشی با فعالان عرصه ساخت وساز

جلسه هم اندیشی مدیر منطقه 2 ومعاونت محترم خدمات شهری با فعالان عرصه ساخت وساز در مورخ1401/05/26 برگزار ومسائل ومشکلات پیمانکاران بررسی وتصمیماتی جهت بهبود امور اتخاذ گردید