ساعت :

01:52

تاریخ :

17 آذر 1401

شهرداری منطقه دو بیرجند

بهسازی تابلوهای میلانی

نگارش، تعویض و بهسازی تابلوهای میلانی مزین به نام شهدا در راستای زیباسازی فضای شهری