ساعت :

05:05

تاریخ :

22 مرداد 1401

شهرداری منطقه دو بیرجند

جلسه هم اندیشی نیروهای پاکبان با معاون خدمات شهری و مدیر منطقه ۲ در راستای ارتقاء ارایه خدمات در سطح منطقه برگزار گردید.