ساعت :

00:46

تاریخ :

17 آذر 1401

شهرداری منطقه دو بیرجند

جلسه هم اندیشی نیروهای پاکبان با معاون خدمات شهری و مدیر منطقه ۲ در راستای ارتقاء ارایه خدمات در سطح منطقه برگزار گردید.