ساعت :

20:56

تاریخ :

6 فروردین 1402

شهرداری منطقه دو بیرجند

برگزاری جلسه در خصوص مسائل حوزه فنی و شهرسازی

در مورخ 1401/03/25 جلسه ای در خصوص بررسی مسائل حوزه فنی و شهرسازی و تخلفات ساختمانی و با حضور معاونین محترم شهردار، مدیران مناطق و جمعی از مسئولین و کارشناسان شهرداری در محل دفتر مدیر منطقه 2 برگزار گردید و مسائل و مشکلات این حوزه بررسی و تصمیماتی جهت بهبود روند کار اتخاذ گردید.