ساعت :

19:25

تاریخ :

11 بهمن 1401

شهرداری منطقه دو بیرجند

برگزاری جلسه مدیر منطقه 2 با کارشناسان شهرسازی و درآمد

در این جلسه که در محل نمازخانه منطقه برگزار گردید کارشناسان حوزه شهرسازی و درآمد مسایل مورد نظر و پیشنهادات خود را مطرح نموده و در پایان مهندس سنجری، مدیر منطقه ضمن جمع بندی موارد، نظرات و راهکارهای خود را جهت بهبود امور واحد شهرسازی بیان نمودند