ساعت :

02:56

تاریخ :

17 آذر 1401

شهرداری منطقه دو بیرجند

لایروبی کانال پل باغ

لایروبی کانال پل باغ بعد از بلوار فایده