ساعت :

04:39

تاریخ :

15 تیر 1401

شهرداری منطقه دو بیرجند

لایروبی کانال پل باغ

لایروبی کانال پل باغ بعد از بلوار فایده