ساعت :

14:24

تاریخ :

1 مهر 1402

شهرداری منطقه دو بیرجند

ملاقات مردمی جناب آقای دکتر بهترین شهردار محترم بیرجند

جلسه ملاقات مردمی جناب آقای دکتر بهترین شهردار محترم بیرجند روز چهارشنبه مورخ 1400/12/04 ساعت 9 صبح در محل شهرداری منطقه 2 برگزار می گردد.