ساعت :

19:39

تاریخ :

2 مهر 1401

شهرداری منطقه دو بیرجند

ملاقات مردمی جناب آقای دکتر بهترین شهردار محترم بیرجند

جلسه ملاقات مردمی جناب آقای دکتر بهترین شهردار محترم بیرجند روز چهارشنبه مورخ 1400/12/04 ساعت 9 صبح در محل شهرداری منطقه 2 برگزار می گردد.