ساعت :

18:36

تاریخ :

2 مهر 1401

شهرداری منطقه دو بیرجند

اقدامات شهرداری منطقه2 جهت راهپیمایی 22بهمن

1- نظافت مسیر راهپیمایی در خیابان پاسداران و مصلی المهدی

2- نظافت و شستشوی بلوار توسط ماشین جاروب

3- جمع آوری سطلهای مسیر

4-شستشوی زیرمخزنی های مسیر

5- آب پاشی مسیر

6- نظافت و پاکسازی مسیر بعد از مراسم