ساعت :

14:49

تاریخ :

1 مهر 1402

شهرداری منطقه دو بیرجند

احداث کانال خاکی

احداث کانال خاکی و هدایت آبهای سطحی خیابان سپیده به امامت