ساعت :

20:05

تاریخ :

2 مهر 1401

شهرداری منطقه دو بیرجند

احداث کانال خاکی

احداث کانال خاکی و هدایت آبهای سطحی خیابان سپیده به امامت