ساعت :

13:32

تاریخ :

1 مهر 1402

شهرداری منطقه دو بیرجند

نظافت گروهی

نظافت گروهی رضویه، اطراف مصلی، بلوار مبلغان و جمع آوری بوته های گز از کف کانال تقاطع پل عباس آباد