ساعت :

18:49

تاریخ :

2 مهر 1401

شهرداری منطقه دو بیرجند

نظافت گروهی

نظافت گروهی رضویه، اطراف مصلی، بلوار مبلغان و جمع آوری بوته های گز از کف کانال تقاطع پل عباس آباد