ساعت :

22:09

تاریخ :

9 آذر 1402

شهرداری منطقه دو بیرجند

بهسازی کانال سجاد

رفع نواقص و اجرای زیرسازی کانال سجاد