ساعت :

18:38

تاریخ :

2 مهر 1401

شهرداری منطقه دو بیرجند

بهسازی کانال سجاد

رفع نواقص و اجرای زیرسازی کانال سجاد